۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند

تجهیز مساجد و نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان و واحدهای تابعه در سطح استان