۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
جناب آقای هانی سلطانی گوهری

مدیر اجرایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شماره تماس : 31325838 034